Isteni Útjelek

Nemzetközi Kiadója

Az olvasók számára

„Isteni Útjelek” egyike az Oomoto szent könyveinek.

Az Oomoto-ban két alapvető szentkönyv található: az egyik „Az Oomoto Isteni Kinyilatkoztatásai” hét kötetben (DEGUCSI Nao írta, nő létére ő az Oomoto Alapítója, ez az írása prófétaságokat és intelmeket tartalmaz a világ lebontásáról és felépítéséről), és a másik „Elbeszélések a Szellemvilágból” 81 kötetben (amelyet DEGUCSI Oniszaburo Mester diktált, és a világmegmentő elvet és tervet tartalmazza). Rajtuk kívül még két szentírás van, amelyeket DEGUCSI Oniszaburo Mester alkotott; az első „Isteni Útfények”, a másik e könyv az „Isteni Útjelek”. Azért, hogy jól megértsük az Oomoto-t, szükség van egyéb szentkönyvek olvasására is. Az „Isteni Útjelek” az a könyv, amit az Oomoto hívők a reggeli vagy esti ima után nyugalomban olvasgatnak még a hálójukban is; a könyv nemcsak a tan könyve, hanem útmutató az igazi istenhit felé.
Mivel ez a könyv egyike a szentkönyveknek, szándékosan nem adtunk hozzá „magyarázatot”, csak jegyzetekkel láttuk el. Ami a könyvet illeti, adtunk hozzá ortodox magyarázatot és szövegmagyarázatot, helyt adtunk más könyveknek is, amelyeket az Oomoto történet vagy az Oomoto tan szerint szándékozunk összeállítani.

Azon olvasók számára, akik először olvassák ezt a könyvet, hasznos magyarázattal szolgálunk arról, hogy a könyvnek milyen háttere volt, amikor megszületett, és mi jellemzi a könyvet, és még sok más, azért, hogy segítséget adjon a megértéshez.

1. Oomoto születése

Oomoto alapítója DEGUCSI Nao volt (1837-1918) 1892-ben Ajabe-ben, amely Kiotó kormányzóságban található.

Az akkori Japán, egy modern társadalom építése felé volt úton: megszüntette a 300 éves elszigeteltségét. A Meizsi alapította új kormány 1889-ben új alkotmányt hozott és átvette az európai civilizációtól a kapitalizmust.

Az alapító, DEGUCSI Nao 55 éves özvegyasszony volt, a nyomor mélyén élt, amikor birtokba vette őt „Usitora Isten”. Ez idő tájt 1892. februárt írtak. Az analfabéta özvegyasszonnyal az Isten kézbe vetetett egy tusos ecsetet, akinek keze önműködően kezdett mozogni, és meglepő prófétaságokat, intelmeket írt.

Ezeket az isteni kinyilatkoztatásokat nevezetük „Fudeszaki”-nak (ami japánul szentírást jelent), és a tízezer darabra tehető kötet (ebből 1 kötet 20 japán papírlapból áll) az alapító égbemeneteléig, 26 éven át íródott.

A Fudeszakiban, az Oomoto kezdetén, Usitora Isten ezt mondja: „A teljes világegyetem világa egy időben úgy bontakozik ki, mint a japán szilvafa virága. Én, Usitora Isten, megjelentem.”

„Teljesítve a teljes világegyetem nagymosását és megtisztítását, Én békében fogok uralkodni e világban, miként az Isteniben, ami nemzedékeken keresztül tart majd.”

„Tudd, hogy Isten szava minden tévedés nélkül válik majd valóra, még hajvastagságnyi különbség sem lesz. Ha nem így van, Isten nem létezik ezen a világon.”

Isten fenti kinyilatkoztatásait az „isteni Oomoto Kinyilatkoztatásaiban” közöltük.

A fentieken kívül világos a cél, miért alapították az Oomoto-t: „Meg kell változtatni az önző és erőszakos világot, Én felépítem a földön az isteni világot, ahol az összes isten és ember harmonikusan és örömmel fog élni, és ez örökké tart majd”. A Fudeszaki elterjedt, nagyon különböző témákat tartalmaz, például „valós világ újjáépítése”, „az emberiség számára prófétaságok és intelmek”, „Istenek és istenek eredete, rendeltetése”, „Isten és az emberek közötti viszony”, „az Oomoto megjelenésének miértje” stb.

2. DEGUCSI Oniszaburo Mester

Az Oomoto tannak két alapítója van, nevezetesen: DEGUCSI Nao és DEGUCSI Oniszaburo.

Az Alapítónő a tan láncszerű működésének részét magyarázta meg (isteni terv a jövő számára), a Mester a vetületi-működés részét (a földi megmentés).

DEGUCSI Oniszaburo Mester (1871-1948) a kiotói Kameoka-ban született, gyermekként UEDA Kiszaburo-nak hívták. Csodagyermekként tartották számon; 26 éves, amikor teljesíti az egyhetes szellemi és aszkéta életet a szülőhelye mellet található Takakuma szent hegyen. Itt különböző isteni tanításokat és szellemi képességet kapott, ezzel felismervén világmegváltó misszióját.

1899-ben, a Mester, Isten vezetésével meglátogatta az Alapítónő DEGUCSI Nao-t Ajabe-ben; ahol oomoto tag lett és igyekezett az isteni ügyet elősegíteni. Később feleségül vette Szumiko-t, (ő az Oomoto Második Vezetője), aki Nao legfiatalabb leánya volt, nevét a Mester ekkor DEGUCSI Oniszaburo-ra változtatta.

A Mester, mint nagy szellemi képességgel rendelkező egyén és próféta, egyaránt jó hírnevet szerzett magának belföldön és külföldön. A tanokról szóló hatalmas mennyiségű könyvet írt a „Szellemvilágból kapott elbeszélésekből”, és felépítette a világ megmentésének alapját, ezzel rendezve a tant és az Oomoto szervezetét. E tanításoknak megvan az a lehetősége, hogy megreformálják a létező vallásokat, már ami az emberek istenfogalmait és a tanok módszereit illeti. Ezzel a világ számára lényegében erős impulzust és befolyást adott.

1921-ben és 1935-ben, a fanatikus nacionalizmus és háborús politika útján járó japán kormány, az újkori japán történelemben példanélküli elnyomásban részesítette az Oomoto-t, annak Istenről szóló tanának magyarázata, a békesség felé tett lépései, nemzetközisége és a meglévő helyzet megváltoztatásának szándéka miatt.

Többek között a Második Oomoto Ügy kapcsán 1935-ben (~1945) a kormány nemcsak elkobozta a szervezet szent területeit, hanem szétrombolta az összes berendezést is, letartóztattak, több mint 3000 hívőt, közülük a kegyetlen kínzások miatt 16 személy halt meg. DEGUCSI Oniszaburo és Szumiko elítéltként 6 év 8 hónapot töltött börtönben, és ügyük csak a második világháború befejeztével oldódott meg.
DEGUCSI Mester művészként is jól ismert, kiváló műveket dolgozott ki, közülük a leghíresebb Joo_an (fénylő–félgömbölyű tálkák). Egész életében Isten nagy szeretetére alapozva nyilatkoztatta ki a tant, hogy fajra, vallásra és országhatárra tekintet nélkül megmentse az emberiséget. Közben azon igyekezett, hogy a különböző vallások párbeszédet kezdjenek egymással, amelynek alapja „a vallások azonos eredete” volt. Szellemi és vallási egységes világot igyekezett felépíteni, a „minden ember, testvér” elképzeléssel, szilárd alapot épített, hogy elhozza a földre az isteni világot (az égi birodalmat), amely tele van emberséggel.

3. Oomoto istenfogalma

Az Oomoto kinyilatkoztatásával egy vallás született, de istenfogalma tetemesen eltér, elválik minden más létező vallásétól. Az is elképzelhető, hogy e könyv össze fogja zavarni az olvasó eddigi vallásismereteit.

Minden vallásnak megvan a saját istenfogalma, ezeket általában három csoportba soroljuk: monoteizmus, politeizmus és panteizmus.

Az Oomoto istenfogalma kiemelte e három fogalom lényeget, és önmagában teljesíti ki mindegyiket. Tehát ez jellemzi az Oomoto istenfogalmát. Mindez azt jelenti, hogy ilyen istenfogalom ez idáig nem létezett, más szemszögből nézve azt mondhatjuk, hogy az Oomoto vallás bővebb és teljesebb a többinél. Az alábbiakban ezt így összegezzük.

 1. Miként a monoteizmus, az Oomoto is imádja véglétét, amely eredeti Szelleme az egész világegyetemnek, amelyik a csakisegy Istent jellemzi, aki határtalan és abszolút, kezdet nélküli és végtelen (lásd a 81, 82, 85 paragrafus szövegeit). Ez az Isten jelenik meg ebben a könyvben úgy, mint: „AMENOMINAKANUSI ISTEN” és „OOKUNITO-KOTACSI ISTEN”.
 2. Ezzel egy időben az istenség (Istenek esze és szeretete), aki e világegyetem abszolút Istene (a következőkben egyszerűen Istennek fogjuk hívni), benne rejlően kitölti a teljes világegyetemet, és minden lény, mint Isten megnyilvánulása látszik benne, miként a panteizmusban van.
  Az Oomoto tana kimondja, hogy minden élőlény Isten ölében található, és ők nem tekinthetők Istennek. Egyébként minden élőlény Isten jellemével van átitatva, de szétosztott istenségük nem egynemű, mert Isten az embereket magasabb szellemiséggel látta el, mint az állatokat; a növényzetet és a még ritkább szellemiségű ásványokat.
 3. Isten szelleme a politeizmus szerint sok részisteni egyéniségű. E részistenek olyan részisteneket szülnek, akik szintén szülők, ezért nagyon sok részisten születik, akiknek „magasságától” függetlenül Isten megfelelően megerősített cselekvési mezőt és feladatot ad. Így a határtalanul széles világegyetem rendben és módszeresen van kormányozva.
  Nevezetesen, a csakisegy abszolút Isten önmaga az egyedüli és abszolút, de mindezzel egy időben a saját részszellemeit olyan megfelelő feladattal terheli, amik mindenkire ráillenek; és így uralja a teljes világegyetemet. Ha összefoglalva nézzük az abszolút Isten működését, Ő csakis egy lehet; de amikor megkülönböztetően nézünk rá, sok istenné válik. Következésképpen az egyedüli Isten és a sok más isten lényegében azonos testű (lásd a 104-109 paragrafusokat).

A fentieket összegezve mondhatjuk: Isten egyedüli, ha különböző működésekben nézzük Őt, soknak tűnik; ha a benne rejlő jellemet nézzük, minden élőlény végpontja, befolyásoló isteni jellem, ezért Isten egy darabja.

Az Oomoto vallás, melynek istenfogalma ugyan a monoteizmuson alapul, de jelen van benne a politeizmus és a panteizmus is.

Azért, hogy bemutathassuk az Oomoto jellemét, ebben a könyvben különösen ügyeltünk az isteni nevek írásmódjára. Lásd az előszót (3-1) (az isteni szavak helyesírását), ahol részletes magyarázat van a különböző írásmódok jelentéséről; például mi a különbség Isten és isten stb. között.

4. Usitora Istenről

A következőkben némi tájékoztatást adunk DEGUCSI Naoval, az alapítóval kapcsolatban álló Usitora Istenről

Usitora Isten, a Föld uralkodója és Ősatyja. Ő teremtett minden élőlényt. A klasszikus japán művekben Kunitokotacsi Istennek nevezik.

Fudeszaki szerint, az ókori isteni korban, a hatalma miatt ettől az Istentől sok isten félt, aki ennek következményeként lemondott a világról és évmilliókon át tűrt. Japánban élt, a világ észak-keleti részében (usitora). Közben titokban őrizte a világot, hogy elkerülje annak elvesztését. Innét ered a neve Usitora Isten (lásd rögtön az 5. pont után).

Miközben Usitora Isten remeteként élt, a földi világ romba dőlt, mert eluralkodott benne az „önzés” és az „erőszak”. Azt gondolván, hogy nemcsak az emberiség, hanem minden élőlény elveszik, ha a világot ebben a helyzetben hagyja, ezért 1892-ben, DEGUCSI Nao testében újra megjelent, mint a földi világot uraló Isten (lásd a 756-759 paragrafusokat). Így alapíttatott meg általa az Oomoto.

5. Mizu Szelleméről

DEGUCSI Oniszaburo Mestert Mizu Szelleme kerítette hatalmába.

Mizu Szelleme” az Oomoto szakszótárában a világmegváltó Istent vagy Isten működését jelenti.

Nézzük egy kissé részletesebben. A hatalmas világegyetem megalkotásánál az eredeti Isten, a csakisegy és abszolút Isten, a nem aktív helyzetéből, az abszolút egyedüllétéből aktív és teremtő állapotba ment át. Ekkor vált szükségessé, hogy egy kétpólusú működés kinyilvánítását hozza létre egyenlő plusz (anód) és mínusz (katód) formájában.

Táblázat a kétpólusú Isten működéseiről
Név Japánul értelme Uralkodó isteni funkciók
Izu szigorúan mesteri lélek ég pozitívság tűz apaság
Mizu frissen szép anyag föld negatívság víz anyaság

Izu szellemének” neve úgy is használatos, mint az összes isten (oomotoi megfogalmazásban, az előszóban találunk rá magyarázatot) általános neve, akik az isteni birodalomban Izu rendszeréhez tartoznak, „Mizu szellemének” neve is általánosan használt név az összes istennél, azoknál, akik Mizu rendszeréhez tartoznak.

Továbbá, ha Izu és Mizu Szellemeit a működésük különbözősége szerint nézzük, akkor Izu Szelleme olyan Isten, aki az isteni tervet teljesíti az anyagi és a szellemi világban. Az anyagi világban főleg a fizikai megújulást gyakorolja; Mizu Szelleme olyan Isten, aki az anyagi és a szellemi világ megmentésével terheli magát, és az anyagi világban leginkább az erkölcs megújulását végzi. DEGUCSI Nao –az alapító– próféta, és az isteni terv teljesítője Izu Szellemének ihletése alapján. DEGUCSI Oniszaburo mester is próféta, a világmegmentés teljesítője, ő Mizu Szellemének ihletése alapján működött.

Összegezve: Izu Szelleme az Isten és az istenek, akik az isteni terv teljesítői, teljesítik az atya munkáját a teljes isteni-mesterség szerint. Mizu Szelleme az Isten és az istenek, akik az anyai munka teljesítői megmentők, tele vannak könyörülettel. E könyvbe való említését motiválja, hogy DEGUCSI Oniszaburo mester Mizu Szelleme, aki a földi világ legfőbb megmentője (lásd a 63, 64, 150 paragrafusokat). Továbbá Usitora Isten is megtalálható e könyvben, népszerűbb néven Izu Szelleme vagy Kunitokatacsi Isten, aki az Alapító nő lelkében volt jelen; Hicuzsiszaru Isten népszerű néven Mizu Szellem vagy Tojokumonuno Isten, ő a mester lelkében volt jelen, Ő volt Usitora Isten felesége.

Az olvasó számára tájékoztatást adunk még a következőkről: az „Oomoto” japánul: „eredet”, „származás”, „forrás”, központ”, „alap”, „alapzat” stb; nevezetesen mindenben a legfontosabb részt jelenti. Az Oomoto helyének megszentelését maga a Mester-Isten (a csakisegy Isten), a teljes világegyetem ura végezte. Rajta kívül Izu Szelleme is (Kunitokotacsi Isten) a föld uralkodója, Mizu Szelleme is (Tojokumonuno Isten) és még sok más jóravaló isten által lett megszentelve. Mindannyiuk felé az Oomoto ezzel az általánosított névvel imádkozik: „Oomoto sume oomikami”.

6. Kamigakari-ról (szellembirtoklás)

Az Oomoto megalapítása óta rengeteg példával szolgál, amelyek kétségtelenül istenek tetteiről vagy szellemek (szellembirtoklás) megnyilatkozásairól tanúskodnak.

Izu Szellemének birtoklása következtében, DEGUCSI Nao -az alapító-, rengeteg isteni kinyilatkoztatást (Fudeszaki) írt, mint ezt már említettük. DEGUCSI Oniszaburo mester, Mizu Szellemének birtoklása következtében, vagy belső isteni késztetésre, nagy számú tant és tankönyvet írt. Ilyen például: „Az Isteni Útjelek”, és „A Szellemvilág Elbeszélései”.

Írnunk kell a „Kamigakari”-ról (szellembirtoklás) és a „belső befolyásolásról”. Az úgynevezett „szellembirtoklás” olyan azonos idejű jelenség, amikor szellem vagy isten (jó vagy rossz) szállja meg az embert, és amikor szellem távozik attól, akit addig megszállva tartott, ezután az ember rögtön visszatér normális állapotába. A „belső befolyásolás” (emberben), amikor valamelyik szellem vagy isten jelleme (jó vagy rossz) állandó befolyásolás alatt tartja az ember szívét, és teste még normális állapotban van. Többek között a szellembirtoklást az ember rendkívüli jelenségnek tekinti, mert a birtoklási állapotban rendkívüli viselkedése, szavai és tettei vannak. De azok számára, akik ismerik Isten vagy a szellemek létét, ez a jelenség egyáltalán nem lehetetlen és nem csodálkoznak rajta.

Az emberek szellemének birtoklása és befolyásolása után, az istenek (Oomoto felfogás szerint), akik eljönnek, hogy birtokukba vegyék az embereket, nagy befolyással bírnak, de a skála legfelső és legalsó részén különbözőek. Miattuk lényeges zavarok és félreértések lesznek, ha nem egyformán tekintünk rájuk. A „Kamigakari” (lélekbirtoklás) tökéletesen japán kifejezés; sőt, ha a „Kami” szót használjuk, nem jelenti azt, hogy a tulajdonos mindenkor jó is; nevezetesen a térbe jó és rossz istenek is beléphetnek (lásd a 486-489-es paragrafusokat).

Az Oomoto-ban osztályozzuk a lélekbirtoklást, három fajtája van, úgymint: Isteni-birtoklás, angyali-birtoklás és megszálltság.

Isteni-birtoklás, amikor az eredeti Isten vagy részlelke birtokol valakit az anyagi világban azért, hogy különleges módon közölje az isteni akaratot. De ez a közlés nagyon ritkán szokott előfordulni.

Angyali-birtoklás, amikor az igazságos vagy jó istenek az isteni világban birtokolják az embert, hogy közölni tudják velünk az isteni akaratot vagy megmentsék és vezessék az anyagi világot. Ritkán, de megtörténik.

Megszálltság olyan állapot, amikor a rossz vagy gonosz szellemek, alacsony állati lelkek és mások belopódznak az önző, agyilag beteges emberbe. Szinte mindegyik lélekbirtoklás, ami körülöttünk történik, ebbe a fajtába sorolható.

A lélekbirtoklási jelenségnél óvatosnak kell lenni: a megszálltságnál is, mert torzított jellemű, mivel a felsőbb szellem álarca alatt jelenik meg, és gyakran jóslataival vagy keresztvetéseivel csapja be az embereket. Az ember az első látásra nehezen tudja megkülönböztetni a jó istent a rossztól (lásd az 582-586-os paragrafusokat).

Következésképpen a lélekbirtoklásnál nagyon fontos a „Szaniua” (a birtokló lélek megítélése: 34-es paragrafus), hogy szigorúan megvizsgáljuk a birtoklót, hogy jó vagy rossz, igaz vagy igaztalan, nemes vagy csalárd. Mert a birtokló lélek elvileg azt vezeti, akinek jelleme hasonlít az övére, tehát jól meg kell vizsgálni a birtokló jellemét. Gyakran megtörténik, hogy az ember elrontja egész életét, bepiszkítja lelkiségét, ha folyamatosan kapcsolatban áll gonosz vagy alacsony lélekkel, amelyik megszálltságot okoz.

Ma már az Oomoto nem ajánlja a lélekbirtoklást, követi vele DEGUCSI Oniszaburo Mester tanácsát, mert megvan annak a lehetősége, hogy az ember apránként gonosz lélek játékszerévé válik túlzott kíváncsisága miatt, és letér a helyes útról. Az Oomoto abba az irányba vezeti híveit, ahol gyönyörűséggel szolgálhatják a szent ügyet, Isten jellemével a helyes irány felé, t. i. szívvel és viselkedéssel, eltelve isteni szeretettel és ész utáni vággyal.

7. Fontos, hogy ne értsünk semmit félre

A félreértés elkerülése érdekében, az alábbi pontok hasznosak lehetnek az olvasó számára:

 1. Ez a könyv olyan mű, amelyet DEGUCSI Oniszaburo Mester még oomoto taggá válása kezdetén dolgozott ki, és közérthetően magyarázza az Oomoto-tanítás alapját, arra alapozva, hogy milyennek kell az útiránynak lenni.
 2. A Mestert valószínűleg motiválta könyvének megírásában, hogy új hívőket szerezzen abban az időszakban, amikor a tanítás még nem volt eléggé elterjedve. Szerette volna kijavítani Istenről és a vallásról elterjedt fogalmakat. Javítani kívánt azon a helyzeten is, amelyben az emberek csak saját hasznuk után futnak az anyagi világban, vagy vakbuzgó módon el vannak mélyülve a rossz iránnyal és a lélekbirtoklással, így eltértek az igazi iránytól. Következésképpen, ebben a könyvben mindenütt tanítások és figyelmeztetések találhatók, amelyek érhetővé teszik a Mester magasröptű elgondolásait.
 3. Továbbá kritikák olvashatók a többi vallásról, és azok szent dolgai nincsenek hamisan tagadva.

  Az Oomoto azt állítja, hogy az összes vallás egy tőről fakad, ezt az alábbi kis versében így fejezte ki Oniszaburo Mester:

  Isten a legfelsőbb,
  minden országba
  alászállt, megváltoztatta
  nevét, hogy
  megmentse a földet.


 4. E könyv szövegének összeállítása 14 önálló japán típusú füzet alapján történt. Ezért a szövegben többszöri ismétlés van. Lehetőség szerint, a szerkesztés során, a nemzetközi kiadás miatt kivettük az ismétlődéseket, bár mindet nem tudtuk kivenni, olyanokat főleg nem, amelyek valamilyen fontos dolgot hangsúlyoznak, vagy részletes magyarázatot adnak. Azért maradtak a könyvben, hogy tévedés nélkül tudjuk a tartalmat közölni.

 5. E könyv szövegét a szerző, 100 évvel ezelőtt az akkori kor hívőinek írta, gyakran allegóriákat idéz, ami a kor bizalmas közléseiből származik; van néhány olyan pont, amit a mai ember idegennek fog érezni. Ezért a csakisegy Isten (az Isteni-Mester) folyamatosan teljesíti az emberiség megmentését, a legkülönbözőbb helyeken szállt alá, különböző nemzetekhez, különböző korokban, megváltoztatva nevét és szellemének jellemét, szükség szerint feltárta a különböző tanításokat. Ez az Oomoto eszméje. De tagadhatatlan, hogy sok vallásban hasonló jelenség található: „Az igazi tanítók is megvénülnek” (lásd a 424-es paragrafust), vagy „Majdnem mindegyik vallás kihasználja Istent” (lásd a 30. paragrafust).

  E könyv figyelmeztet azon gyöngeségekre, amelyekbe a vallások gyakran belesnek.

  Továbbá e könyvben gyakran fordul elő „ördög” vagy „rossz istenek” kifejezés. Velük az Oomoto nem más vallás isteneit célozta meg, csak jelzi, hogy a földön elterjedőben vannak a kegyetlen és gonosz lelkek, mint pl. politika, gazdaság, vallás stb., amik megkülönböztetés nélkül megsebzik és megszakítják az emberek lelkét, legyen az illető akár istenhívő vagy istentagadó.

Tény, hogy a fent ismertetettek megtalálhatók a könyvben; de úgy véljük, hogy magától értetődően olvasható általános igazság is, amely az új földgolyóra vagy világegyetemi korra jellemző, de könnyen érthető stílusban íródott. Az ember igazi életmódja olyan, mint egy friss lélegzetvétel, mint a kiapadhatatlan forrás vize.


Közvetlen drótpostánk: webmaster@oomoto.or.jp

<< A magyar nyelvű honlapra